Help de renner
naar de finish

NL

FR

REGLEMENT WEDSTRIJD Cyclocross 2023
Datum : 01/11/2023

1. ORGANISATOR

De naamloze vennootschap COFIDIS Belgium, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Lille 422A in 7501 Orcq (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400 359 283 (hierna genoemd "de Organisator"), organiseert een wedstrijd die loopt van 30/10/2023 tot en met 03/12/2023.

Het onderhavige reglement beschrijft de geldende regels en definities.

2. DEELNAME

Deze wedstrijd staat open voor alle meerderjarige inwoners van België. De deelname is gratis en vrijblijvend.

Personeelsleden van de groep 3 Suisses International en van de Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), evenals hun familieleden, zijn evenwel uitgesloten van deelname.

Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van andere bedrijven die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, evenals hun familieleden. Ook zij zijn uitgesloten van deelname.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer op geen enkele manier om een product of dienst van Cofidis aan te kopen.

Indien er sprake is van mogelijke fraude of een duidelijke poging om de wedstrijd onrechtmatig te beïnvloeden, behoudt de Organisator zich het recht om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede van alle andere en toekomstige wedstrijden.

In het geval van valse verklaringen of de onjuiste vermelding van contactgegevens of fouten in de identiteitsinformatie van de deelnemers, zal de deelname van de betrokken persoon als ongeldig worden beschouwd.

Er wordt geen enkele betwisting aanvaard met betrekking tot deze wedstrijd, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout, toe te schrijven aan Cofidis. Betwistingen aangaande een ernstige of opzettelijke fout kunnen uitsluitend schriftelijk gericht worden aan Mevrouw Maïté Laline, verantwoordelijke Sponsoring van de onderneming Cofidis nv, met maatschappelijke zetel in de chaussée de Lille 422a te 7501 Doornik en met ondernemingsnummer BE 0400.359.283, Organisator van deze wedstrijd, waarbij alle rechten worden voorbehouden inzake het formuleren van een antwoordschrijven en waarbij een niet-beantwoorden nooit zal kunnen worden aanzien als een formele aanvaarding van de betwisting in hoofde van de Organisator.

3. DE WEDSTRIJD

De Organisator lanceert een online wedstrijd van 30/10/2023 tot en met 03/12/2023 in het kader van haar sponsoractiviteiten in het wielrennen.

Op de website www.cofidiscycling.com moeten de deelnemers het spel spelen en een aanvullende vraag beantwoorden om de hoofdprijs te proberen te winnen.

De wedstrijd wordt gepromoot op sociale netwerken.

4. MECHANISME VAN DE WEDSTRIJD

a. Spelregels

In een geanimeerd computerspel moeten de deelnemers een spel tot een goed einde brengen om toegang te krijgen tot de aanvullende vraag.

Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

De promotie van de wedstrijd gebeurt zoals in het media-plan omschreven in punt 3.

b. Inschrijving

Om geldig deel te nemen, dient de deelnemer zijn gegevens in te vullen op de website www.cofidiscycling.com Volgende gegevens zullen gevraagd worden:

 • Aanspreektitel*
 • Naam*
 • Voornaam*
 • Geboortedatum*
 • E-mail*
 • O Ik aanvaard dat Cofidis mij maximaal 4 keer per jaar via e-mail informatie stuurt over de online wedstrijden die Cofidis in de toekomst zal organiseren.
 • O Ik bevestig dat dit daadwerkelijk de contactgegevens zijn via welke Cofidis mij commerciële aanbiedingen zou kunnen doen. 1
 • 1 Cofidis vraagt uw toestemming om u via e-mail een nieuwsbrief te sturen. Die nieuwsbrief kan informatie van promotionele aard bevatten over de financiële producten die Cofidis verkoopt (consumentenkrediet en verzekeringen). Zonder uw toestemming zult u dergelijke inhoud niet via elektronische weg ontvangen. Als u het vakje "Bevestigen" aanvinkt, ontstaat de mogelijkheid dat u via e-mail of via SMS reclame ontvangt van Cofidis. Als u het vakje niet aanvinkt, ontvangt u niets. Als u uw goedkeuring geeft aan Cofidis, dan kunt u die op elk moment herroepen door te e-mailen naar het adres dpocofidisbe@cofidis.be of door een brief te sturen naar Cofidis - PB 30 - 7500 Tournai-Maire. Gelieve voor meer informatie over de manier waarop Cofidis omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw rechten, te surfen naar de volgende pagina: https://www.cofidis.be/dgpr.html. Ook staan onze consulenten telefonisch tot uw beschikking op het nummer 078/050.191 (tarief van een nationaal gesprek).

Om geldig te zijn, dienen alle velden correct en eerlijk ingevuld te worden. Inschrijvingen met foutieve informatie worden als ongeldig beschouwd.

Door deel te nemen, erkent de deelnemer het wedstrijdreglement en het privacybeleid van Cofidis te hebben gelezen en aanvaard.

* Verplichte velden

5. DE WINNAAR

De winnaar is de persoon die aan alle formaliteiten heeft voldaan en degene die de aanvullende vraag correct of zo correct mogelijk heeft beantwoord. Bij een gelijke stand is de winnaar de fysieke persoon die zich als eerste heeft ingeschreven in de wedstrijd.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door de dienstverlener van de Organisator, die hem de nodige instructies en details over de prijs zal geven, zoals hieronder beschreven onder (6). Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet bereid of niet in staat is om zijn prijs in ontvangst te nemen, zal de Organisator de volgende kandidaat uitnodigen om deel te nemen, en zo verder totdat alle prijzen worden uitgereikt.
Indien de winnaar binnen de 7 dagen de e-mail en de sms die zijn winst aankondigen niet beantwoordt, zal de Organisator de volgende kandidaat uitnodigen om deel te nemen, en zo verder totdat alle prijzen worden uitgereikt.

6. PRIJS

De prijzen die in deze wedstrijd kunnen worden gewonnen zijn :

1ste tot 8eprijs : Smartwatch Garmin Vívoactive® 5, kleur naar keuze van de winnaar.

Een winnaar kan maar één cadeau per wedstrijd winnen.

Deze prijzen worden op persoonlijke titel toegegeven en mogen niet worden overgedragen, gratis of tegen vergoeding, noch worden geruild voor een andere prijs of andere goederen of diensten.

7. REGLEMENT EN AANVAARDING

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen van dit reglement.

Bovendien staan de deelnemers door hun deelname, tenzij ze zich hier uitdrukkelijk tegen verzetten, Cofidis toe om foto's die tijdens de wedstrijd en de prijsuitreiking werden gemaakt, te reproduceren en te verspreiden voor interne communicatiedoeleinden of op welke manier en in welke vorm dan ook, op de wedstrijd-pagina.

Deze machtiging strekt zich uit tot alle mededelingen van Cofidis met betrekking tot deze wedstrijd, zowel in België als in het buitenland.

De Organisator geeft aan dat de desbetreffende foto's mogen worden verwerkt voor commerciële doeleinden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

De organisator of alle andere betrokken natuurlijke of rechtspersonen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd door overmacht gewijzigd moeten worden.

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor de wedstrijd, het verloop of de prijs te wijzigen indien onverwachte omstandigheden, buiten zijn wil om, dat zouden rechtvaardigen.

De organisator zal de regelmatig ingeschreven deelnemers op de hoogte houden op de manier die hij nodig acht.

De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ongeacht de aard, die het gevolg zou zijn van de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van de prijzen. Hij verwerpt onder andere elke aansprakelijkheid voor logistieke fouten, schrijffouten of eventuele prijsfouten. De organisator is niet verantwoordelijk voor de goede werking noch voor de garantie van de toegekende prijzen aan elke winnaar.

9. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De Organisator verbindt zich tot de naleving van:

 • Verordening (EU) 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR");
 • De omzettingswet van 30 juli 2018 tot uitvoering van de Verordening en op 5 september 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en indien nodig elke andere verordening die eventueel van toepassing is in het kader van de bescherming van de privacy.

Als de deelnemer zijn weigering niet aangeeft door bij zijn inschrijving geen vinkje te zetten in de vakjes voor toelating, dan gebeurt het volgende met zijn gegevens:

 • Ze worden opgeslagen in de bestanden van de groep 3 Suisses International en verwerkt met het oog op de organisatie van nieuwe wedstrijden, de verzending van e-mails en eventueel de verzending van diens prijs.
 • Zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor de commerciële promotie van de producten en diensten van COFIDIS en van andere bedrijven uit de groep 3 Suisses International en hun commerciële partners. Elke deelnemer heeft het recht op inzage, rechtzetting, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn gegevens, evenals het recht van gegevensoverdraagbaarheid en van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens. Die rechten kan hij uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpocofidisbe@cofidis.be of een brief te schrijven naar Cofidis - PB 30 - 7500 Tournai Maire. Als de deelnemer vindt dat een van die rechten is geschonden, dan kan hij een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie over de te volgen procedure is terug te vinden op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

10. TOEZICHT EN REGLEMENT VAN DEELNAME

Het huidige reglement kan te allen tijden geraadpleegd worden via : www.cofidiscycling.com.

In het geval van omstandigheden die niet in het reglement opgenomen zijn, toevallige gebeurtenissen of betwistingen zal de organisator of in het voorkomend geval de gerechtsdeurwaarder een oordeel vellen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname.

Onderhavig reglement valt exclusief onder het Belgische recht. Alle eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Doornik.

Opgemaakt te Orcq voor toepassing van 30/10/2023 tot en met 03/12/2023.