Reglement

1. ORGANISATOR

De naamloze vennootschap COFIDIS Belgium, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Lille 422A in 7501 Orcq (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400 359 283 (hierna genoemd "de Organisator"), organiseert een wedstrijd die loopt van zondag 17/12/2018 tot en met zondag 17/02/2019.

Het onderhavige reglement beschrijft de geldende regels en definities.

2. DEELNAME

Deze wedstrijd staat open voor alle meerderjarige inwoners van België. De deelname is gratis en vrijblijvend. Een deelnemer kan eenmaal per dag deelnemen, maar alleen de laatste deelname wordt in aanmerking genomen.

Personeelsleden van de groep 3 Suisses International en van de Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), evenals hun familieleden, zijn evenwel uitgesloten van deelname.

Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van andere bedrijven die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, evenals hun familieleden. Ook zij zijn uitgesloten van deelname.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer op geen enkele manier om een product of dienst van Cofidis aan te kopen.

Indien er sprake is van mogelijke fraude of een duidelijke poging om de wedstrijd onrechtmatig te beïnvloeden, behoudt de Organisator zich het recht om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede van alle andere en toekomstige wedstrijden

In het geval van valse verklaringen of de onjuiste vermelding van contactgegevens of fouten in de identiteitsinformatie van de deelnemers, zal de deelname van de betrokken persoon als ongeldig worden beschouwd.

Er wordt geen enkele betwisting aanvaard met betrekking tot deze wedstrijd, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout, toe te schrijven aan Cofidis. Betwistingen aangaande een ernstige of opzettelijke fout kunnen uitsluitend schriftelijk gericht worden aan Mevrouw Maïté Laline, verantwoordelijke Sponsoring van de onderneming Cofidis nv, met maatschappelijke zetel in de chaussée de Lille 422a te 7501 Doornik en met ondernemingsnummer BE 0400.359.283, Organisator van deze wedstrijd, waarbij alle rechten worden voorbehouden inzake het formuleren van een antwoordschrijven en waarbij een niet-beantwoorden nooit zal kunnen worden aanzien als een formele aanvaarding van de betwisting in hoofde van de organisator.

3. DE WEDSTRIJD

De Organisator lanceert een online wedstrijd in het kader van de Soudal Classics en de 4 laatste wedstrijden van de Brico Cross, die plaatsvinden op volgende data:

 • zaterdag 27 oktober 2018: Neerpelt (Soudal Classics)
 • zaterdag 10 november 2018: Niel (Soudal Classics)
 • zaterdag 1 december 2018: Hasselt (Soudal Classics)
 • zaterdag 8 december 2018: Essen (Brico Cross)
 • zaterdag 22 december 2018: Sint-Niklaas (Soudal Classics)
 • zondag 23 december 2018: Namen (Soudal Classics)
 • zaterdag 29 december 2018: Bredene (Brico Cross)
 • woensdag 6 februari 2019: Maldegem (Brico Cross)
 • zondag 17 februari 2019: Hulst (Brico Cross)
 • woensdag 20 februari 2019: Waregem (Soudal Classics)
 • zaterdag 23 februari 2019: Leuven (Soudal Classics)

Op de website www.cofidiscycling.com moeten de deelnemers de muziekquiz spelen en een schiftingsvraag beantwoorden om een van de prijzen te winnen.

De wedstrijd zal worden gepromoot op het terrein en op:

 • Facebook
 • Veldritkrant.be
 • VTM
 • Cofidis.be

4. MECHANISME VAN DE WEDSTRIJD

4.1. De muziekquiz

Om deel te nemen, moet de deelnemer het inschrijvingsformulier invullen en de wedstrijd spelen om de titel en de vertolker van de door de fanfare gespeelde nummers te raden.

Het spel zal worden voorgesteld met multiple choice antwoorden op audiovisuele vragen.

Voor elke vraag heeft de bezoeker de keuze uit drie mogelijke antwoorden.

Er zijn 3 stappen in het spel:

 • 2 vragen zoals "Wat is de titel van dit nummer?
 • 1 vraag zoals "Welke artiest brengt dit nummer?

De vragen worden in willekeurige volgorde gesteld en de nummers worden gekozen uit een reeks van 20 eerder opgenomen nummers.

Er is geen tijdslimiet opgenomen in de wedstrijd, de bezoeker start op basis van 1000 punten bij de aanvang van zijn spelronde.

 • Bij een correct antwoord vermindert het aantal punten niet.
 • Bij twee foute antwoorden vermindert het puntenaantal met 250.
 • Elk fout antwoord vermindert het puntenaantal met 125.

In ruil voor 50 punten zal de deelnemer de mogelijkheid krijgen om het filmpje opnieuw af te spelen alvorens te antwoorden.

De speler kan één keer per dag deelnemen.

De laatste deelname geldt steeds als de geldige deelname.

Wanneer een speler meerdere dagen achter elkaar speelt, wordt het vorige spel vervangen door het nieuwe.

De winnaar is de persoon die het antwoord op de volgende aanvullende vraag correct heeft beantwoord of het dichtst bij het antwoord komt:

"Wat wordt de chrono van de winnaar (in uur/minuut/seconde) van de veldrit in Vestigingscross op 17/02/2019? »

Bij een ex aequo zijn de finalisten de natuurlijke personen die het eerst hebben geantwoord.

De wedstrijd wordt gepromoot op basis van het in punt 3 vermelde mediaplan.

4.3. INSCHRIJVING

Om geldig deel te nemen, dient de deelnemer zijn gegevens in te vullen op de website www.cofidiscycling.be. Volgende gegevens zullen gevraagd worden:

 • Aanspreektitel
 • Naam
 • Voornaam
 • GSM-nummer
 • Geboortedatum
 • E-mail
 • O Ik ga akkoord met het wedstrijd reglement en het privacy-beleid van Cofidis
 • O Ik stem ermee in dat Cofidis mij maximaal 4 keer per jaar per email een nieuwsbrief stuurt die, naast algemene informatie, informatie van publicitaire aard bevat over de financiële producten die door Cofidis worden aangeboden (consumentenkrediet en verzekering).
 • O Ik bevestig dat dit het contactmiddel is waarop Cofidis mij commerciële aanbiedingen kan sturen. 
 • Cofidis vraagt uw toestemming om u elektronisch reclame-inhoud te kunnen sturen. Deze reclame-inhoud heeft betrekking op de financiële producten die door Cofidis (consumentenkrediet en verzekeringen) worden aangeboden. Zonder uw toestemming ontvangt u dergelijke inhoud niet elektronisch. Door dit vakje aan te vinken zal u waarschijnlijk per e-mail advertenties van Cofidis ontvangen. Als u het niet aanvinkt, ontvangt u er geen. Wanneer u uw toestemming geeft aan Cofidis, kan u deze op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpocofidisbe@cofidis.be of een brief naar Cofidis - BP30 - 7500 Tournai Maire. Voor meer informatie over de manier waarop Cofidis uw persoonlijke gegevens verwerken en uw rechten hieromtrent, nodigen wij u uit om de volgende pagina te raadplegen: https://www.cofidis.be/rgpd.html. Onze adviseurs staan ook telefonisch tot uw beschikking op 078/050 190 (kosten van een nationaal gesprek).
 • O Ik stem ermee in dat Cofidis mij maximaal 4 keer per jaar per email informatie stuurt over toekomstige online wedstrijden door Cofidis geörganiseerd.

Om geldig te zijn, dienen alle velden correct en eerlijk ingevuld te worden. Inschrijvingen met foutieve informatie worden als ongeldig beschouwd.

5. DE WINNAAR

De winnaars zijn de 71 personen die

 • alle formaliteiten hebben vervuld
 • na de 3 gespeelde liedjes de meeste punten overhouden
 • en die het antwoord op de aanvullende vraag heeft dat het dichtste bij de werkelijkheid is van alle antwoorden van alle deelnemers. Bij een gelijkspel zijn de winnaars de natuurlijke personen die als eerste hun antwoord hebben gestuurd.

Bij een ex aequo zijn de finalisten de natuurlijke personen die hun antwoord het eerst hebben ingediend.

De aangestelde organisator zal persoonlijk contact opnemen (per telefoon of e-mail) met de winnaars en hen de nodige instructies en modaliteiten meedelen over hun prijs, zoals hieronder beschreven (6). Indien een winnaar om welke reden ook zijn prijs niet wil of kan aanvaarden, zal de organisator de volgende kandidaat in de rij van de selectie contacteren, enzovoort, totdat alle prijzen zijn verdeeld.

6. PRIJZEN

Dit zijn de te winnen prijzen in deze wedstrijd:

 • 1ste prijs: 1 VIP-arrangement voor 6 personen, met een totale waarde van 2000-€ voor 6 personen (heen en terug met vipbus vanaf een vertrekpunt dat in overleg met de winnaar wordt gekozen, 5 vipplaatsen met maaltijd en dranken, supporterspakket van Cofidis met 1 pet en 1 bandana, verwelkoming en begeleiding met fanfare …)
 • 2de tot 21ste prijs: 1 officiële trui van de Cofidis-ploeg ter waarde van € 69
 • 22ste tot 71ste prijs: 1 Cofidis-pakket (1 Cofidis-pet, 1 drinkbus van de Cofidis-ploeg, 1 bandana, 1 tote bag van Cofidis, 1 pak kaarten van de wielrenners van Cofidis 2019

Deze prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen noch worden afgestaan, niet gratis en niet tegen betaling, noch worden ingewisseld tegen een andere prijs of om het even welke andere goederen of diensten.

7. REGLEMENT EN AANVAARDING 

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen van dit reglement.

Bovendien staan de deelnemers door hun deelname, tenzij ze zich hier uitdrukkelijk tegen verzetten, Cofidis toe om foto's die tijdens de wedstrijd en de prijsuitreiking werden gemaakt, te reproduceren en te verspreiden voor interne communicatiedoeleinden of op welke manier en in welke vorm dan ook, op de Facebook-pagina van Soudal Classics.Deze machtiging strekt zich uit tot alle mededelingen van Cofidis met betrekking tot deze wedstrijd, zowel in België als in het buitenland.

De Organisator geeft aan dat de desbetreffende foto's mogen worden verwerkt voor commerciële doeleinden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

De organisator of alle andere betrokken natuurlijke of rechtspersonen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd door overmacht gewijzigd moeten worden.

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor de wedstrijd, het verloop of de prijs te wijzigen indien onverwachte omstandigheden, buiten zijn wil om, dat zouden rechtvaardigen.

De organisator zal de regelmatig ingeschreven deelnemers op de hoogte houden op de manier die hij nodig acht.

De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ongeacht de aard, die het gevolg zou zijn van de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van de prijzen. Hij verwerpt onder andere elke aansprakelijkheid voor logistieke fouten, schrijffouten of eventuele prijsfouten. De organisator is niet verantwoordelijk voor de goede werking noch voor de garantie van de toegekende prijzen aan elke winnaar.

9. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De Organisator verbindt zich tot de naleving van:

 • Verordening (EU) 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR");
 • De omzettingswet van 30 juli 2018 tot uitvoering van de Verordening en op 5 september 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en indien nodig elke andere verordening die eventueel van toepassing is in het kader van de bescherming van de privacy.

Als de deelnemer zijn weigering niet aangeeft door bij zijn inschrijving geen vinkje te zetten in de vakjes voor toelating, dan gebeurt het volgende met zijn gegevens:

 • Ze worden opgeslagen in de bestanden van de groep 3 Suisses International en verwerkt met het oog op de organisatie van nieuwe wedstrijden, de verzending van e-mails en eventueel de verzending van diens prijs.
 • Zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor de commerciële promotie van de producten en diensten van COFIDIS en van andere bedrijven uit de groep 3 Suisses International en hun commerciële partners.

Elke deelnemer heeft het recht op inzage, rechtzetting, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn gegevens, evenals het recht van gegevensoverdraagbaarheid en van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens. Die rechten kan hij uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpocofidisbe@cofidis.be of een brief te schrijven naar Cofidis - PB 30 - 7500 Tournai Maire.

Als de deelnemer vindt dat een van die rechten is geschonden, dan kan hij een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie over de te volgen procedure is terug te vinden op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

10. TOEZICHT EN REGLEMENT VAN DEELNAME

Het huidige reglement kan te allen tijden geraadpleegd worden via: www.cofidiscycling.com.

In het geval van omstandigheden die niet in het reglement opgenomen zijn, toevallige gebeurtenissen of betwistingen zal de organisator of in het voorkomend geval de gerechtsdeurwaarder een oordeel vellen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname.

Onderhavig reglement valt exclusief onder het Belgische recht. Alle eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Doornik.

Opgemaakt te Orcq voor toepassing van zondag 17/12/2018 tot en met zondag 17/02/2019.